1997 – 2002

18.08.2017 at 14:58

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đã tạo được tiếng
vang cũng như thương hiệu bằng chính sự nỗ lực cũng như bản lĩnh
của một doanh nghiệp trẻ vươn lên sau những thay đổi của
thị trường.