2003 – 2010

18.08.2017 at 14:57

Doanh nghiệp bắt đầu chuyển sang hoạt động kinh doanh bất động sản
và bắt đầu thu gom về cho mình những mảnh đất vàng. Đây là
tiền đề và cũng là những vốn liếng quý giá giúp doanh nghiệp ngày càng
phát triển lớn mạnh và bền vững.