" Đón đầu sức tăng trưởng nóng của đô thị kỳ quan Mon Bay – Mon Bay