MENU
DỰ ÁN MONBAY ĐÃ HOÀN THIỆN VƯỢT TIẾN ĐỘ
05-05-2017
Với sự nỗ lực không ngừng của các nhà thầu, sau 7 tháng từ khi làm móng , đến nay dự án Monbay ngày một đổi mới. Monbay luôn đảm bảo tiến độ cùng chất lượng xây đạt chuẩn, sẵn sàng bàn giao cho khách đúng cam kết.

Tính đến thời điểm ngày 1/5/2017, tiến độ xây dựng  dự án Mon Bay như sau:

I; Phần thấp tầng

1;Dãy nhà ở liền kề A1

Dãy nhà ở liền kề A1 – Lô số 1: Đã xong phần móng  (dừng chờ điều chỉnh TK)

 • Dãy nhà ở liền kề A1 – Lô số 8, 9, 10, 11: Đã xong phần khung sàn 3
 • Dãy nhà ở liền kề A1 – Lô số 2, 3, 4, 5, 6, 7: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện phần xây đến tầng 4
 • Dãy nhà ở liền kề A1 – Từ lô số 12 đến hết lô 22: Đã xong phần khung cứng, đang xây hoàn thiện đến tầng 3.

2; Dãy nhà ở liền kề A2

 • Dãy nhà ở liền kề A2 – Lô số 6, 7: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK)
 • Dãy nhà ở liền kề A2 – Lô số 1,2, 3, 4, 5,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện phần xây đến tầng

3; Dãy nhà A3

 • Dãy nhà ở liền kề A3 – Lô số 1, 2: Đã xong phần khung cứng, đang xây hoàn thiện đến tầng 4
 • Dãy nhà ở liền kề A3 – Lô số 3, 4: Đã xong phần khung cứng đến sàn 3
 • Dãy nhà ở liền kề A3 – Lô số 5,6,7,8: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK)

4; Dãy nhà ở liền kề A4

 • Dãy nhà ở liền kề A4 – Lô số 1, 21: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK)
 • Dãy nhà ở liền kề A4 – Từ Lô số 2 đến hết lô số 20: Đã xong phần khung cứng, đã xây xong đến tầng 6 đang hoàn thiện trát đến tầng 5

5; Dãy nhà ở liền kề A5

 • Dãy nhà ở liền kề A5 – Từ Lô số 2 đến hết lô số 13: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 5.
 • Dãy nhà ở liền kề A5 – Lô số 1: Đang thi công sàn tầng 2 

6; Dãy nhà ở liền kề A6

 • Dãy nhà ở liền kề A6 – Lô số 11, 12: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK)
 • Dãy nhà ở liền kề A6 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 10 và Từ Lô số 13 đến hết lô số 16: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện phần xây đến tầng 6

7; Dãy nhà ở liền kề A7.1

 • Dãy nhà ở liền kề A7.1 – Từ Lô số 9 đến hết lô số 16: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 4

 

 • Dãy nhà ở liền kề A7.2 – Từ Lô số 1 đến lô số 8: Đã xong phần khung cứng đến sàn 4

8; Dãy nhà ở liền kề A8.1

 • Dãy nhà ở liền kề A8.1 – Từ Lô số 19 đến hết lô số 36: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện phần xây đến tầng 4
 • Dãy nhà liền kề A8.2 – Từ Lô số 1 đến đến hết lô số 18: Đang thi công sàn 3

9; Dãy nhà ở liền kề A9

 • Dãy nhà ở liền kề A9 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần khung cứng, đã hoàn thiện xong phần xây trát đến tầng tum

10; Dãy nhà ở liền kề A10

 • Dãy nhà ở liền kề A10 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 14: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện phần xây đến tầng 4
 • Dãy nhà ở liền kề A10 – Lô số 15: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK)

11; Dãy nhà ở liền kề A11

 • Dãy nhà ở liền kề A11.1 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần khung cứng, đã hoàn thiện phần xây đến tầng tum, đang hoàn thiện phần trát ngoài từ tum xuống đến tầng 3
 • Dãy nhà ở liền kề A11.2 – Lô số 8 đến hết lô số 15: Đang thi công sàn 3

12; Dãy nhà ở liền kề A12

 • Dãy nhà ở liền kề A12.1 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 14: Đã xong phần khung cứng,
 • Dãy nhà ở liền kề A12.2 – Lô số 15 đến hết lô số 28: Đang thi công sàn 4

13; Dãy nhà ở liền kề A13

 • Dãy nhà ở liền kề A13 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần móng, đang thi công cột tầng 1 (dừng chờ điều chỉnh TK).

14; Dãy nhà ở liền kề A14

 • Dãy nhà ở liền kề A14 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 10 và từ lô 13 đến lô 16: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 5
 • Dãy nhà ở liền kề A14 – Lô số 11, 12: Đang thi công sàn tầng 3

15; Dãy nhà ở liền kề A15

 • Dãy nhà ở liền kề A15 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện phần xây đến tầng 5

16; Dãy nhà ở liền kề A16

 • Dãy nhà ở liền kề A16 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 12: Đang thi công sàn tầng 3
 • Dãy nhà ở liền kề A16 –Lô số 13: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK).
 • Dãy nhà ở liền kề A16 –Lô số 14: Đang dừng chờ điều chỉnh TK.

17; Dãy nhà ở liền kề A17

 • Dãy nhà ở liền kề A17– Từ Lô số 1 đến hết lô số 14: Đã xong phần móng, đang thi công cột tầng 1
 • Dãy nhà ở liền kề A17 –Lô số 15: Đang dừng chờ điều chỉnh TK.

18; Dãy nhà ở liền kề A18

 • Dãy nhà ở liền kề A18– Từ Lô số 1 đến hết lô số 5: Đã xong khung sàn tầng 4, đang thi công cột tầng 4
 • Dãy nhà ở liền kề A18 –Lô số 6: Đã xong phần móng (dừng chờ điều chỉnh TK).
 • Dãy nhà ở liền kề A18 –Lô số 7: Đang dừng chờ điều chỉnh TK.

19; Dãy nhà ở liền kề A19

 • Dãy nhà ở liền kề A19– Từ Lô số 1 đến hết lô số 9: Đang thi công khung sàn tầng 3

20; Dãy nhà ở liền kề A20

 • Dãy nhà ở liền kề A20– Từ Lô số 1 đến hết lô số 5: Đang thi công khung sàn tầng 3
 • Dãy nhà ở liền kề A20 –Từ lô số 6 đến lô số 7: Đang dừng chờ điều chỉnh TK.

21; Dãy nhà ở liền kề A21

 • Dãy nhà ở liền kề A21– Từ Lô số 2 đến hết lô số 6: Đang thi công khung sàn tầng 4, cột tầng 4
 • Dãy nhà ở liền kề A21 – Lô số 1 và lô số 7: Đang dừng chờ điều chỉnh TK.

22; Dãy nhà ở liền kề D1

 • Dãy nhà ở liền kề D1– Từ Lô số 1 đến hết lô số 5: Đang thi công khung sàn tầng 2

 

23; Dãy nhà ở liền kề D2

 • Dãy nhà ở liền kề D2– Từ Lô số 1 đến hết lô số 6: Đã xong sàn tầng 2

 

24; Dãy nhà ở liền kề D3

 • Dãy nhà ở liền kề D3– Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đang thi công khung sàn tầng 2

 

25; Dãy nhà ở liền kề D4

 • Dãy nhà ở liền kề D4– Từ Lô số 1 đến hết lô số 8: Đang thi công khung sàn tầng 3

 

26; Dãy nhà ở liền kề D5

 • Dãy nhà ở liền kề D5– Từ Lô số 1 đến hết lô số 6: Đang thi công khung sàn tầng 4

27; Dãy nhà ở liền kề D6

 • Dãy nhà ở liền kề D6– Từ Lô số 1 đến hết lô số 8: Đang thi công khung sàn tầng 3

 

28; Dãy nhà ở liền kề D7

 • Dãy nhà ở liền kề D7– Từ Lô số 1 đến hết lô số 6: Đang thi công khung sàn tầng 3

 

29; Dãy nhà ở liền kề D8

 • Dãy nhà ở liền kề D8– Từ Lô số 1 đến hết lô số 8: Đang thi công khung sàn tầng 3

 

30; Dãy nhà ở liền kề D9

 • Dãy nhà ở liền kề D9– Từ Lô số 1 đến hết lô số 8: Đang thi công khung sàn tầng 4, xây xong tầng 1

 

31; Dãy nhà ở liền kề D10

 • Dãy nhà ở liền kề D10– Từ Lô số 1 đến hết lô số 6: Đang thi công khung sàn tầng 3, đang xây tầng 1

 

32; Dãy nhà ở liền kề D11

 • Dãy nhà ở liền kề D11– Từ Lô số 1 đến hết lô số 5: Đang thi công khung sàn tầng 4, đang xây tầng 1

 

33; Dãy nhà ở liền kề D12

 • Dãy nhà ở liền kề D12– Từ Lô số 1 đến hết lô số 4: Đang thi công khung sàn tầng 4, đã xây xong tầng 1

 

34; Khu Biệt thự

 • Đang tiến hành ép cọc. Đã ép xong 8 căn lô B1 (Từ căn B1-1 đến căn B1-8), 3 căn lô C1 (Từ căn C1-2 đến căn C1-4).

 

II; Phần hạ tầng:

Khu A: Các tuyến giao thông đã hoàn thiện xong kết cấu áo đường (lớp đất K98 và cấp phối đá dăm loại 1+loại 2). Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải đã thi công xong chờ đấu nối vào hệ thống chung của thành phố. Hồ điều hòa đã thi công xong và được đấu nối với Hồ Cô Tiên.

Khu B: Các tuyến giao thông đã hoàn thiện xong kết cấu áo đường (lớp đất K98 và cấp phối đá dăm loại 1+loại 2). Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải đã thi công xong chờ đấu nối vào hệ thống chung của thành phố. Phần Sân đường đã xong phần kết cấu áo K98 và lớp cát đệm, đang tiến hành đổ bê tông.

Khu C: Các tuyến giao thông đã hoàn thiện xong kết cấu áo đường (lớp đất K98 và cấp phối đá dăm loại 1+loại 2). Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải đã thi công xong chờ đấu nối vào hệ thống chung của thành phố.

Tuyến 6: Chạy suốt chiều dài khu B và khu C đã hoàn thiện xong kết cấu áo đường ( lớp đất K98 và cấp phối đá dăm loại 1+loại 2) và đã thi công xong lớp thảm thô.

Với tiến độ hiện tại, trong một thời gian ngắn nữa, tại khu vực trung tâm có địa thế đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh sẽ là một quần thể đô thị hiện đại, đẳng cấp, đáng sống bậc nhất giữa kỳ quan thế giới đã được Unesco công nhận.


Dưới đây là những hình ảnh cập nhật mới nhất tại công trường dự án Mon Bay:
05-05-2017

Tin liên quan