MENU
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
Nhà ở liên kề (A1 - A21)
Nhà biệt thự đơn lập (B1 - B5)
Nhà biệt thự song lập (C1-C4)
Nhà phố thương mại (D1 - D12)
Tổng thể dự án Monbay